top of page

Vad kan CoreTherm erbjuda?

CoreTherm är en icke-kirurgisk behandling som har samma effekt som TURP med färre allvarliga komplikationer ¹. Behandlingen utförs på mottagningen och tar mindre än 15 minuter. Patienten går normalt hem direkt efter att ingreppet avslutas. Ingen narkos eller spinalblockad behövs, patienterna får en god smärtlindring med enbart lokalbedövning.

CoreTherm är en utmärkt minimalinvasiv behandling för merparten BPH-patienter.

För patienter med stora prostatakörtlar där det enda alternativet är öppen kirurgi eller en

livslång kateterisering är CoreTherm särkskilt lämplig. Andra patienter som är särskilt lämpade för behandlingen är de som är alltför bräckliga för kirurgi och/eller tar läkemedel

som komplicerar kirurgiska ingrepp, exempelvis warfarin.

Med fördel kan dessa patienter behandlas:

 

CoreTherm® är en evidensbaserad behandling och är utvärderad av bland annat SBU. (TUMT)

Länk till publikation i SBU

Patienter med måttliga till svåra symptom på LUTS vid BPH (IPSS >12).

Patienter med urinretention och föremål för långsiktig kateterisering eller RIK (ren intermittent själv kateterisering)

Patienter med hög risk eller olämpliga för operation, inklusive;

 - patienter med stor prostata

 - patienter som tar antikoagulantia.

CoreTherm® concept - The journey to find the best treatment in the world for BPE

Önskar du mer detaljerad information eller en demonstration?

FÖRE BEHANDLING
EFTER BEHANDLING
bottom of page